Specials

Tekste Profesionale There are 108 products.

per page
 • Quick view
  450 Lekë In Stock

  450 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Kjo enciklopedi synon të kontribuojë sa është e mundur në" njohjen, përbërjen biokimike, vetitë farmaceutike dhe përdorimet vetjake të bimëve mjekësore për parandalimin dhe sherimin e sëmundjeve të ndryshme.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  Në këtë libër do të mësoni kur truri punon mirë dhe kur keq. Këtu përfshihen gjuha, shqisat dhe emocionet; ecja, rrëzimi, dobësia, paraliza, dridhjet dhe koordinimi; humbja e kujtesës, pa-aftësia mendore, vonesat në zhvillim; ankthi, dhimbja, stresi, madje edhe vdekja.

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 800 Lekë In Stock

  I pari fjalor sinonimik i gjuhës shqipe, fjalor gjithëpërfshirës me fjalë dhe shprehje nga gjuha letrare, shkencore, e mediave, e folur, bisedore e krahinore, sa kohë që këto kanë një a më shumë sinonime në gjuhën shqipe.

  1 800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 600 Lekë In Stock

  Gramatikë e gjuhës turke, e cila shërben edhe si doracak shkollor dhe universitar për këtë fushë.

  1 600 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Kodi Penal është i përditësuar dhe pasuruar me interpretime të  Gjykatës së Lartë

  1 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Kodi i Procedurës Penale është i përditësuar dhe pasuruar me interpretime të Gjykatës së Lartë.

  1 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  Kodi i Procedurës Administrative është i përditësuardhe pasuruar me interpretime të Gjykatës së Lartë

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  “Pronësia Intelektuale dhe Sipërmarrja” sjell në mënyrë elegante përmes ngjarjeve të ndryshme të ndodhura në botën e biznesit, që jo vetëm dëshmojnë për rëndësinë e patentave për shpikje, markave tregtare, treguesve gjeografikë dhe të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me to, por edhe rëndësinë e mbrojtjes së këtyre të drejtave që burojnë nga...

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  Ju do të gjeni në këtë fjalor: Mbi 30.000 fjalë dhe shprehje Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock
 • Quick view
  2 500 Lekë In Stock

  Ky fjalor, përmban rreth 50.000 fjalë dhe 120.000 referime, shembuj shpjegues të fjalëve nga të gjitha fushat dhe fjalët dhe shprehjet më të përdorshme të spanjishtes së Amerikës Latine.

  2 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Libri përmbledh gjithë paketën e legjislacionit për Subjektet Tatimpaguese për Tregtarët dhe Shoqeritë Tregtare.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 500 Lekë In Stock

  Qellimi i këtij fjalori është të prezantojë në mënyrë funksionale termat e financës dhe kontabilitetit sot – duke përkufizuar terminologji të re, duke qënë se afekton profesionin e kontabilistëve dhe të finaces dhe disiplinat e lidhura me të, per t’ju ardhur ne ndihme studenteve te ekonomi – finances dhe eksperteve te fushes

  1 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  4 000 Lekë In Stock

  Ky është libri i parë i Halimit, një libër profesional për juristët e rinj. Libri synon të përgatisë juristët e rinj, për tregun e ardhëshëm të punës, nëpërmjet të mësuarit, të menduarit, të shkruarit, të folurit si një jurist i mire me një praktikë ligjore me 120 kasuse e modele aktesh si t’i aplikoni në Korporatat më të mëdha, të Naftës, Bankave,...

  4 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Gjatë këtyre tri dekadave të fundit të epokës së internetit, teknologjia e informacionit dhe drejtimet tekniko-shkencore të lidhura me të, si: elektronika, informatika, robotika dhe telekomunikimi, kanë shënuar një përparim të pandalshëm.

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Libri i prof. Xhevat Lloshit merr në shqyrtim thuajse të gjitha veprat, artikujt e studimet që trajtojnë elementet turke të gjuhës shqipe, që me gjurmët e para në shekullin e XVIItë, duke filluar me shënimet e Evlija Çelebiut më 1662.

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  800 Lekë In Stock

  Ky fjalor përmban: •Rreth 25 000 fjalë-titull me barasvlerësit italisht • Fjalët më të përdorshme të shqipes • Ilustrime me shembuj të përdorimit të fjalëve • Shprehjet frazeologjike më të përdorshme.

  800 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 500 Lekë In Stock

  Në këtë fjalor janë shtuar rreth 12 000 fjalë-titull të reja, fjalë që kanë hyrë gjerësisht në përdorim këto 10-15 vjetët e fundit: terma të politikës e të teknikës që pasqyrojnë zhvillimin e vrullshëm të Shqipërisë. Përveç fjalëve të reja, Fjalori është pasuruar dhe me sinonime në pjesën italisht e me shprehje nga të dy gjuhët .

  2 500 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  3 000 Lekë In Stock

  Qëllimi i kësaj tematike është që të njihni shkencën e mjedisit, historinë e ruajtjes së mjedisit dhe mbrojtjes së natyrës. Gjithashtu, një aspekt tjetër i qëllimit është dhe njohja me vlerat estetike dhe morale të natyrës, qëndrueshmërinë dhe brishtësinë e saj, si t’i ruajmë këto vlera dhe si të kujdesdemi për natyrën dhe dilemat mjedisore për të ardhmen...

  3 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Ky libër ofron një teori të gjerë dhe njohuri praktike të së drejtës në përgjithësi si dhe asaj krahasuese. Qëllimi kryesor është të sigurojë njohuri të gjëra të konventave kryesore mjedisore dhe të stimulojnë diskutimin dhe analizat krahasuese të problemeve mjedisore, duke rritur dhe aftësinë negociuese; Gjithashtu ajo mbështet propagandimin e njohurive...

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Studentët e nivelit të dytë, kanë mundësinë dhe aftësinë të kuptojnë kuadrin institucional të politikave mjedisore, një metodë e bazuar në ndërtimin e politikave mjedisore;  Sistemi i menaxhimit mjediisor, metodate përmirësimit të politikave mjedisore, aspektet teknike të hartimit të politikave mjedisore, instrumentat për implementimin e politikave...

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Ky libër ofron një teori të gjerë dhe njohuri praktike të se drejtës në përgjithësi dhe asaj krahasuese të veprave urbane. Qëllimi kryesor është sigurimi i njohurive të gjëra e konventave kryesore mjedisore dhe të nxis diskutimin dhe dhe analizat krahasuese të problemeve mjedisore, duke rritur dhe aftësinë negociuese. 

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 000 Lekë In Stock

  1 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Mbetjet nuk janë thjesht “gjëra”, të cilat nuk janë më të nevojshme, ose plehëra të prodhuara nga mallra të ndryshme, përkundrazi, ne mund të marrim diçka prej tyre. Në ditët e sotme, theksi vihet tek parandalimi i ndotjes, dhe synon zhvillimin e teknologjive përpunuese dhe reduktimin e mbetjeve, të cilat duhet të eleminohen. Riciklimi i mbetjeve është...

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Ky libër flet për artin që e bën punën e motorrit në qytetit, përtej dallimeve politike, kufizimeve burokratike dhe arbitrare. Kjo ingurajon udhëheqjen, imagjinatën, fleksibilitetin, pjesmarrjen dhe aftësitë negociuese.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Ky libër nuk bie në ujdi me zhvillimin urbanistik të kryeqytetit tonë, por përballet me pasojat që ka lënë ky zhvillim.

  2 000 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  1 200 Lekë In Stock

  Në këtë libër, realisht problemet e mjedisit në Tiranë bazohen kryesisht në studimet që vet autorët kanë trajtuar. Ky libër shërben për të sensibilizuar qytetarët, por gjithashtu dhe vendimmarrësit. 

  1 200 Lekë
  In Stock
 • Quick view
  2 000 Lekë In Stock

  Ky libër nxjerr konkluzione nga studimet e Bankës Botërore, si një nga kreditorët kryesorë, të cilat janë tepër të mangëta për faktin se ajo pretendon të justifikojë ndërtimin e një TEC në Vlorë.

  2 000 Lekë
  In Stock
Showing 65 - 96 of 108 items