Dr. Ing. Mark Palnikaj

Lista e librave të autorit

Showing 1 - 1 of 1 item
  • Botim special me të gjitha shenjat e qarkullimit. I vlefshëm për drejtuesit e mjeteve dhe ata që hyjnë në testim për lejdrejtimi mjeti

Showing 1 - 1 of 1 item