Pëllumb Xhufi

Pëllumb Xhufi i ka filluar studimet klasike për latinisht e greqishte të vjetër në gjimnazin e gjuhëve të huaja “Asim Vokshi” në Tiranë. Studimet e larta për Letra Klasike i ka kryer në Universitetin “La Sapienza” në Romë. Është thelluar në studimet për histori e filologji mesjetare e bizantine në Greqi (1981), Gjermani (1991-1992), Austri (1992). Është autor e bashkautor i Historisë së Shqipërisë (Mesjeta), Statutet e Shkodrës, Dilemat e Arbërit, Nga Paleologët te Muzakajt, Ikje nga Bizanti, L’ Albania veneta, Çamëria - një vështrim historik e etnokulturor si dhe i një numri të madh punimesh e artikujsh të botuar në periodikë shkencorë brenda dhe jashtë vendit

Pëllumb Xhufi i ka filluar studimet klasike për latinisht e greqishte të vjetër në gjimnazin e gjuhëve të huaja “Asim Vokshi” në Tiranë. Studimet e larta për Letra Klasike i ka kryer në Universitetin “La Sapienza” në Romë. Është thelluar në studimet për histori e filologji mesjetare e bizantine në Greqi (1981), Gjermani (1991-1992), Austri (1992). Është autor e bashkautor i Historisë së Shqipërisë (Mesjeta), Statutet e Shkodrës, Dilemat e Arbërit, Nga Paleologët te Muzakajt, Ikje nga Bizanti, L’ Albania veneta, Çamëria - një vështrim historik e etnokulturor si dhe i një numri të madh punimesh e artikujsh të botuar në periodikë shkencorë brenda dhe jashtë vendit

Lista e librave të autorit

Shfaq 1 - 2 nga 2 libra
Shfaq 1 - 2 nga 2 libra